Aktualny zestaw pomocy dla przedsiębiorców i firm COVID-19 [04′ 2020] – tarcza 2.0

Oto zebrane w jednym miejscu informacje o wsparciu. i możliwych rozwiązaniach. Pamiętaj proszę! Przed skorzystaniem z wsparcia skonsultuj je ze swoim księgowym, kadrowy, prawnikiem!

Pobierz sobie zestawienie przygotowane przez Polski Fundusz Rozwoju Portal PPK:

Pożyczki bezzwrotne do 75% dla MIKROFIRM (1-9 osób)

Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Źródło: https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-mikrofirm.html

Dla kogo?

 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;
 • Dla przedsiębiorcy, który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568);
 • Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 • Beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.
 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Jakie są warunki finansowania?

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa
 • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. banków) z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.

Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów na skutek COVID-19.

Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw na poziomie około 3 pracowników zakłada się, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 72 – 96 tys. zł dla jednej mikrofirmy oraz maksymalnie do 324 tys zł.

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
 • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

Pożyczki bezzwrotne do 75% dla MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM (10 – 249 pracowników)

Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności, utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz zanotowania straty na sprzedaży.

Źródło: https://pfr.pl/oferta/tarcza-finansowa-pfr-dla-malych-i-srednich-firm.html

Dla kogo?

 • Dla przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro
 • Dla przedsiębiorcy, którzy odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568);
 • Wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 • Beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.
 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Jakie są warunki finansowania?

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa
 • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. banków) z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

 

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19.

Biorąc pod uwagę średnie przychody w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie około 31,3 mln zł szacowana średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 1,9 mln zł dla jednego przedsiębiorstwa oraz maksymalnie do 3,5 mln zł.

Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;
 • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;
 • Dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

Zainwestuj w wiedzę, która da Ci widoczną i odczuwalną przewagę w nadchodzących miesiącach!

Przydatne linki:

źródła: różne newslettery, miejsca w social mediach, artykuły

Jednoosobowa firma

Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące

Zapłać później lub rozłóż na raty należności ZUS

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Nie płać podatku dochodowego od świadczenia postojowego

Skorzystaj z dofinansowania na prowadzenie swojej działalności

Skorzystaj z niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

Zapłać później PIT za swoich pracowników 

Mikrofirma (od 1 do 9 pracowników)

Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące

Zapłać później lub rozłóż na raty należności ZUS

Skorzystaj z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

Skorzystaj z dofinansowania do pensji swoich pracowników

Skorzystaj z niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Zapłać później PIT za swoich pracowników

Mała firma (od 10 do 49 pracowników)

Zapłać później lub rozłóż na raty należności ZUS

Skorzystaj z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników

Skorzystaj z dofinansowania do pensji swoich pracowników

Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Zapłać później PIT za swoich pracowników 

Średnia firma (od 50 do 249 pracowników)

Zapłać później lub rozłóż na raty należności ZUS

Skorzystaj z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników

Skorzystaj z dofinansowania do pensji swoich pracowników

Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne

Zapłać później PIT za swoich pracowników 

Duża firma (powyżej 250 pracowników)

Zapłać później lub rozłóż na raty należności ZUS

Skorzystaj z dofinansowania do pensji swoich pracowników

Nowy plik JPK_VAT (deklaracja + ewidencja) wszyscy podatnicy złożą później

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne 

Zapłać później PIT za swoich pracowników 

Wspólne rozwiązania

Zapłać później podatek

Rozłóż zaległy podatek na raty

Zawnioskuj o umorzenie zaległości podatkowej

Zapłać niższe zaliczki na PIT/CIT

Nie wpłacaj zaliczek na podatek (dotyczy tylko uproszczonej formy wpłacania zaliczek, zaliczki na zasadach ogólnych trzeba zapłacić)

Nie płać podatku od sprzedaży detalicznej

Przesuń termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty podatku

Uzyskaj korzystniejsze warunki finansowania dla podmiotów sektora ekonomii społecznej

Uzyskaj korzystniejsze warunki finansowania działalności MŚP

Uzyskaj korzystniejsze warunki gwarancji de minimis z BGK

Poznaj korzystniejsze warunki Kredytu na innowacje technologiczne

Czasowe wygaśnięcie umów najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy

Nie płać abonamentu i opłat audiowizualnych

Ulga IP Box

Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu

Ułatwienia w e-paragonach

Odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r.

Zapłać później podatek akcyzowy

Fakultatywne kary za błędy w JPK_VAT

Zmniejsz podstawę podatku dochodowego o nieuregulowane należności handlowe

Zawieś bieg terminów procesowych i sądowych

Uzyskaj ułatwienia w zakresie zamówień publicznych (PZP)

Nic nie zapłacisz za przesunięcie płatności podatku

Nie musisz informować o schematach podatkowych MDR

Odstąpienie od obecności funkcjonariusza przy niektórych czynnościach w ramach kontroli celno-skarbowej

Odlicz koszty B+R od dochodu

Dłuższy czas na składanie zawiadomienia ZAW-NR (w przypadku dokonania płatności na rachunek, którego brakuje w Wykazie podatników VAT)

Złóż później informację o cenach transferowych

Brak konsekwencji związanych z opóźnieniem w składaniu deklaracji podatkowej PIT za 2019 r.

Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa

Odroczenie płatności za użytkowanie wieczyste gruntu gminy

Przesuń termin płatności podatku od budynków – podatnicy PIT

Przedłuż termin realizacji zobowiązania uczestnika aukcji do sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego

Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT

Wydłużenie czasu na rejestracje sprowadzonego pojazdu

Jednorazowa amortyzacja

Elektroniczny czynny żal

Skorzystaj z jednej konkretnej porady dla swojej firmy!

Budżet | Systemy Sprzedaży | Marketing | Pracownicy | Zarządzanie

Pobierz: 10 Kroków Szybkiego Rozwoju Firmy i dołącz do mojej osobistej listy kontaktów!

 

 

Podziel się:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Przeczytaj także:

Jak mądrze rekrutować pracowników

Prosty sposób na sprawdzenie kompetencji kandydata do pracy, uniknięcie rozczarowań i optymalne wdrożenie nowej osoby! Prowadząc firmę rekrutacja jest nieodłącznym elementem zarządzania. Od umiejętności właściwego doboru pracowników zależy: to czy zatrudniasz

Sprawdź        
(function(a,l,b,c,r,s){ _nQc=c,r=a.createElement(l),s=a.getElementsByTagName(l)[0]; r.async=1; r.src=l.src=("https:"==a.location.protocol?"https://":"http://")+b; s.parentNode.insertBefore(r,s);}) (document,"script","serve.albacross.com/track.js","89569708");