Regulamin publikowania opinii

 1. Regulamin dotyczy opinii na temat naszej działalności oraz naszych produktów i usług. Gdy mówimy o nas, mamy na myśli następujący podmiot: IQBIZNES.PL ADAM GRZESIK, ul. Nowa 6, 45-235 Opole, NIP: 7721449231, REGON: 592135655.

 2. Regulamin dotyczy opinii publikowanych na stronie https://adamgrzesik.pl.

 3. Za pośrednictwem modułu opinii, zapewniamy Ci możliwość przeglądania oraz publikowania opinii o naszych produktach / usługach na naszych stronach internetowych, co stanowi nieodpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną.

 4. Wyznaczyliśmy elektroniczny punkt kontaktowy przeznaczony do bezpośredniej komunikacji z organami państw członkowskich, Komisją, Radą Usług Cyfrowych: kontakt@adamgrzesik.pl. Ten sam punkt kontaktowy może być wykorzystywany przez Ciebie do bezpośredniej i szybkiej komunikacji z nami. Komunikacja może być prowadzona w języku polskim lub angielskim.

 5. Nie przewidujemy jakichkolwiek gratyfikacji, w szczególności rabatów, w zamian za opinię, ani tym bardziej nie płacimy za wystawienie opinii.

 6. Opublikowanie opinii wymaga podania danych osobowych w zakresie do tego niezbędnym, ale samo przeglądanie opinii może odbywać się anonimowo, tj. bez konieczności podawania danych osobowych. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z opublikowaniem opinii opisane są w naszej polityce prywatności.

 7. Opublikowanie opinii odbywa się poprzez wypełnienie zaprojektowanego w tym celu formularza internetowego dostępnego z poziomu naszych stron internetowych. Przesłanie formularza wymaga złożenia oświadczenia o akceptacji niniejszego regulaminu poprzez zaznaczenie checkboxa odpowiadającego treści tego oświadczenia.

 8. Przesłanie formularza, o którym mowa w ust. 7 nie prowadzi w sposób automatyczny do publikacji opinii na naszej stronie. Publikacja opinii wymaga jej zatwierdzenia przez nas. Nie mamy obowiązku zatwierdzania wszystkich opinii.

 9. Zakazane jest publikowanie opinii:

  • na temat produktów / usług, z których nie korzystałeś lub których nie nabyłeś,
  • naruszających nasze dobra osobiste lub dobra osobiste innych podmiotów,
  • wulgarnych, agresywnych lub w inny sposób godzących w dobre obyczaje,
  • nierzetelnych lub wprowadzających w błąd,
  • pisanych na zamówienie, w zamian za wynagrodzenie, jak i bez wynagrodzenia,
  • noszących znamiona czynu nieuczciwej konkurencji,
  • naruszających prawa autorskie,
  • naruszających zasady ochrony danych osobowych.
 10. Opinie naruszające określone powyżej zakazy są usuwane w wyniku prowadzonej przez nas moderacji. Moderacja może być prowadzona z własnej inicjatywy lub na skutek zgłoszenia, o którym mowa w ust. 11. Moderacja jest prowadzona w sposób niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności. W przypadku usunięcia opinii, niezwłocznie powiadamiamy o tym użytkownika, który przesłał opinię, przedstawiając uzasadnienie podjętej decyzji o usunięciu opinii.

 11. Jeżeli uważasz, że opinia widoczna na naszych stronach internetowych narusza określone powyżej zakazy, możesz przesłać do nas zgłoszenie w tej sprawiena adres kontakt@adamgrzesik.pl. Otrzymasz od nas potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. Wszystkie zgłoszenia rozpatrujemy w ciągu 14 dni. Wynikiem rozpatrzenia zgłoszenia jest decyzja o usunięciu albo pozostawieniu opinii na naszych stronach. Powiadamiamy Cię o podjętej decyzji, przedstawiając jej uzasadnienie. Na tych samych zasadach możesz złożyć inną reklamację dotyczącą modułu opinii.

 12. Od każdej decyzji dotyczącej opinii możesz się odwołać w terminie 14 dni od doręczenia Ci decyzji wraz z jej uzasadnieniem. Odwołanie możesz przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie powinno zawierać konkretne wyjaśnienia, dlaczego podjętą przez nas decyzję uważasz za błędną. Rozpatrujemy odwołania w terminie 14 dni i informujemy Cię o wyniku rozpatrzenia odwołania za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 13. Poza środkami opisanymi powyżej, w celu zapewnienia, żeby opinie pochodziły od klientów, którzy korzystali z danego produktu lub usługi, wdrożyliśmy również mechanizm weryfikacji autentyczności opinii działający w następujący sposób:

 • mechanizm, który pozwala opublikować opinię na temat produktu / usługi wyłącznie po zalogowaniu się do konta użytkownika, z wykorzystaniem którego nastąpił zakup produktu / usługi

 • mechanizm, który pozwala opublikować opinię wyłącznie przez osobę posługującą się adresem e-mail wykorzystanym przy składaniu zamówienia. Mechanizm ten polega na tym, że formularz pozwalający opublikować opinię nie jest publicznie dostępny na naszych stronach internetowych, ale link do tego formularza wysyłany jest na adres e-mail przypisany do zamówienia

 • mechanizm akceptacji przez nas opinii przed jej opublikowaniem. Mechanizm ten polega na tym, że każda opinia przesłana z wykorzystaniem przeznaczonego do tego formularza podlega weryfikacji pod tym kątem, czy adres e-mail podany przez osobę przesyłającą opinię jest tożsamy z adresem e-mail przypisanym do zamówienia obejmującego produkt / usługę, którego dotyczy opinia. W razie weryfikacji negatywnej, opinia nie jest publikowana

 • mechanizm ograniczenia możliwość publikowania opinii wyłącznie do osób, które posiadają zarejestrowane konto użytkownika w naszym sklepie

 • mechanizm automatycznie porównujący adres IP osoby przesyłającej opinię z adresami IP zapisanymi w naszej bazie zamówień. W przypadku, gdy adres IP osoby przesyłającej opinię nie figuruje w naszej bazie zamówień, opinia nie jest automatycznie publikowana, ale wymaga naszego ręcznego potwierdzenia po weryfikacji, czy faktycznie pochodzi od osoby, która uprzednio złożyła zamówienie w naszym sklepie

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 2023-05-12.

 2. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. O zmianie regulaminu informujemy poprzez opublikowanie jego nowej wersji na stronie. Regulamin w brzmieniu sprzed zmiany podlega archiwizacji. Wszystkie archiwalne wersje regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej regulaminu.

 

(function(a,l,b,c,r,s){ _nQc=c,r=a.createElement(l),s=a.getElementsByTagName(l)[0]; r.async=1; r.src=l.src=("https:"==a.location.protocol?"https://":"http://")+b; s.parentNode.insertBefore(r,s);}) (document,"script","serve.albacross.com/track.js","89569708");